Sou aquí:    Skip Navigation LinksInici > Tràmits > Informació sobre el registre electrònic

Què és el registre electrònic?

 

El registre electrònic és un nou canal d’atenció ciutadana que permet presentar escrits a l’Ajuntament durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

 

Els documents que es presenten queden anotats en els registres administratius, sense necessitat d’acudir personalment a les dependències municipals.

 

Durant el procés de presentació del document, es genera, de forma automàtica, un rebut justificatiu de la documentació registrada, en el qual hi consta la data, l’hora de presentació i el número assignat.

 

Què s’ha de fer per accedir al registre electrònic?

 

Per accedir al registre electrònic heu d’escollir el tipus de document que desitgeu presentar i omplir el formulari que es presenti, adjuntant la documentació necessària, en el seu cas.

 

Com s’accedeix al registre electrònic?

 

Hi podeu accedir des de la seu electrònica de l’Ajuntament, des de l’apartat Tràmits o des del propi enllaç de l’apartat Registre electrònic.

 

Per completar el procés de registre és necessari disposar de qualsevol dels identificadors digitals admesos per l’Ajuntament.

 

La impossibilitat tècnica o d’altra índole de tramesa telemàtica de documentació, no eximeix, en cap cas, de l’obligació de trametre-la dins del termini establert en el seu cas.

 

Informació sobre el registre electrònic

Documentació completa

 

La documentació que es presenti a través del registre electrònic ho ha de ser en la forma i amb el contingut establert en cada cas.

 

Presentació de documents

 

La impossibilitat tècnica o d’altra índole de tramesa telemàtica de documentació, no eximeix, en cap cas, de l’obligació de trametre-la dins del termini establert en el seu cas.

 

Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts o no s’hi adjunten els documents necessaris, es requerirà a la persona interessada per tal que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni els defectes o adjunti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa així, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’entendrà que desisteix de la tramitació.

 

Models oficials de documents

 

S’hauran d’utilitzar els models establerts, en el seu cas.

 

Documentació que ja es troba en poder de l’Ajuntament

 

No cal presentar la documentació que ja es troba en poder de l’Ajuntament, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació, que no hi hagi cap modificació i que hagi estat admesa com a vàlida. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha d’especificar per escrit la data i l’òrgan on van ser presentats i el procediment a què corresponen. No és d’aplicació aquest apartat quan siguin documents que s’hagin d’actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats amb posterioritat a la presentació a l’Ajuntament.